فجــر آزادي

فجر مبـارك آمـده ايــــــــام آزادي شـده               هنگام دست افشاني و هنگامه ي شادي شده

 

   بـار دگر باز آمده بلبـل به گلــــزار وطن                بيرون شده از بوستان هر جغد هر زاغ و زغن

 

بذر اميـد و آرزو روئيـد اندر هر دلي                 بشكست ديگـر هيبت بت هاي عهد جاهـلي

 

بسيار گلهايي كه در اين بوستان پرپر شدند              در خط سـرخ انقلاب استاده پا بي سر شدند

 

    خون جوانـان باز هم پيروز بر باروت شد              وقت شكست دشمن و نابـودي طاغـوت شد    

علي موسوي