موضوع : مزاحمتهاي جنس مخالف

اين جلسه با حضور 20 نفر از توانيابان در اتاق مشاوره برگزار گرديد ابتدا پيرامون مزاحمتهاي جنسي توضيحاتي داده شد

با  شرح يك داستان واقعي توانيابان راههايي را جهت حل مشكل فرد بيان شد اينكه مشكلات و مزاحمتهاي جنس

مخالف يك جرم است و فردي كه قرباني اين امر مي شود ، بايد از طريق مراجع قانوني يا اوليا مطلع گردند و برخورد با فرد

خاصي ابتدايي ترين راه پيشگيري از تكرار مجدد اين رفتار است . در پايان گروه شركت كنندگان به اتفاق نظر رسيدند با

صرف نظر از قضاوت غير واقع بينانه اجتماع در مورد فرد قرباني بهترين راه برخورد با فرد خاصي مي باشد .