چهارشنبه : 11/11/91

هدف

اين جلسه با حضور 15 نفر از توانيابان در كلاس مشاوره برگزار گرديد

در ابتدا در رابطه با هدف مثالهاي زده شده ، توانيابان اهداف خود را در آينده بيان كردند .

اهداف و انواع آن از جمله اهداف كوته مدت و اهداف بلند مدت شناسايي شد فرق بين اين دو و راههايي كه مي توان به آن رسيد مورد بررسي قرار گرفت ، بحث در اين حيطه برگزاري جلسات آتي را مي طلبد .

14/11/1391

كارشناس روانشناسي باليني

مريم اسماعيلي