هلال غم

بـاز بـه صحـراي دل تنـگ من                                              مـاه  عـزا  آمـده  اردو  زده

بـاز سرشـك و مژه هـاي تـرم                                              شسستـه غبار دل و جـارو زده

نـزد محـرم بـه ادب مـاه نـو                                                 همچو كمان خم شـده زانو زده

چشمه ي جوشان شده هر ديده اي                                          طعنه به هر رود و به هر جو زده

حرص و طمعكـاري كفتـارهـا                                              زخـم به جـان و تن آهـو زده

تيـر جفـا حرملـه ي بـي حيـا                                                 بر گلـوي غنچه ي خوشبـو زده

تشنـه ترين ساقي عالـم كـه او                                               چيـن به جبين طاق بـه ابرو زده

دشت بلا بهـر يكـي مشـك آب                                              قيـد دو تـا دست.  ز بـازو زده

ميـوه ي بـاغ علـوي را  لگـد                                                 شمـر ستمكـار.  بـه پهلـو زده

كوفي بـد عهـد بـه دست ستم                                                 سنگ بـه بـال و پر آن قـو زده

سوختـه شد خيمگـه و دختـري                                               قيـد گلـو بنـد و  النگـو  زده 

 

سيد علي موسـوي