بسمه تعالي 

مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر كلاس آموزش هنرچرم دوزي  را با هدف يادگيري اين عزيزان معلول و اشتغال به كار آنها را فراهم كرده است .

نام مربي آموزش هنر چرم دوزي  سركار خانم مينايي