فجر آزادي 

فجر مبـارك آمـده ايام آزادي شـده               هنگام دست افشاني و هنگامه ي شادي شده

     بـار دگر باز آمده بلبـل به گلزار وطن                بيرون شده از بوستان هر جغد هر زاغ و زغن

بذر اميـد و آرزو روئيـد اندر هر دلي                بشكست ديگـر هيبت بت هاي عهد جاهـلي

  بسيار گلهايي كه در اين بوستان پرپر شدند           در خط سـرخ انقلاب استاده پا بي سر شدند

خون جوانـان باز هم پيروز بر باروت شد              وقت شكست دشمن و نابـودي طاغـوت شد 

   

شعر از سيد علي موسوي