بسمه تعالي

موضوع: بازديد بچه هاي مدرسه ي استثنايي نور اسلام ورامين 

بچه هاي مدرسه ي استثنايي نور اسلام ورامين  به دعوت حاج آقا محمود مومني براي بازديد از مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان موسي بن جعفر (ع) در تاريخ 22-2-1394 روز سه شنبه تشريف فرما شدند و از آنها ناهار و ميوه پذيرايي شد .

تشكر از مدير مدرسه استثنايي ورامين اين اين دعوت ما را پذيرفتند .