بسمه تعالي

معرفي: مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان موسي بن جعفر(ع) در تاريخ 19 بهمن ماه 1383  با هدف آموزش فني و حرفه اي و  توانمند سازي افراد معلول براي حضور مفيد در اجتماع و داشتن حقوقي برابر تاسيس و آغاز به كار كرد.

جناب آقاي حاج محمود مومني به عنوان موسس و رئيس  مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

خانم عبدالله زاده و آقاي طاهرخاني به عنوان مسئولان دفتر آموزشي مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشند .

آقاي  رضا جعفري به عنوان مسئول امور مشاركت هاي مردمي و جمع آوري صندوق هاي كمك هاي مردمي مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

آقاي مهدي مه بادي به عنوان مسئول مديريت وب سايت و فناوري اطلاعات (IT) مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

آقايان سيد علي موسوي ، طاهرخاني و برهاني به عنوان مربيان آموزش كامپيوتر مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد

خانم زارعي  به عنوان مربي  زبان انگليسي مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد

خانم  كريمي به عنوان مربي خياطي  مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

خانم نكويي به عنوان مربي عروسك سازي و گل سازي مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد 

 

خانم فاطمه گودرزي به عنوان مربي معرق كاري مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

خانم مينايي  به عنوان مربي چرم دوزي مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد

خانم توكلي به عنوان مربي معرق سوخته و كاشي كاري مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

خانم جنيدي به عنوان مسئول امور مالي و حسابداري  مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

خانم مريم اسماعيلي به عنوان مشاوره باليني و توانبخشي مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .

خانم تاجيك به عنوان منشي دفتر آموزش مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر (ع) مي باشد .