بسمه تعالي 

موضوع : اردوي زيارتي امامزاده عبدالله (ع) شهرستان پيشوا 

اردوي يك روزه زيارت امامزاده عبدالله در روز چهارشنبه مورخ 1395/12/18 برگزار مي شود،علاقه مندان مي تواند جهت ثبت نام به دفتر آموزش سركار خانم عبدالله زاده مراجعه فرمايند .