بسمه تعالي 

به اطلاع مي رساند مركز توانيابان موسي بن جعفر در فاصله روزهاي (۲۳ تيرماه-الي -۲۹ تيرماه) و نيز (۲۰ مرداد-الي -۲۶ مرداد ماه) به مدت دو هفته ( يك هفته در تيرماه) (يك هفته در مرداد ماه)  تعطيل تابستاني خواهد بود و فعاليتهاي مركز تعطيل است