بسمه تعالي 

موضوع : بازديد اداره ي بهزيستي شهرستان پيشوا 

در روز شنبه مورخ هفتم ارديبهشت ماه 1398 خانم رحيمي مددكار اجتماعي اداره ي بهزيستي شهرستان پيشوا به همراه همكارانش از فعاليت هاي اين مركز بازديد نمودند .