بسمه تعالي


خانم فاطمه طبايي
تبريك به سركار خانم فاطمه طبايي عزيز از توانيابان خوب مركز و از شاعران گرامي ورامين كه محدوديت هاي جسمي رو پشت سر گذاشتند.

عصر شعر فارسي