بسمه تعالي


موسسه ساحل اميد 1397

مناسب‌سازي شهري براي معلولان شعار نيست, بلكه يك مسئوليت اجتماعي است ، شهري زيباست كه همه در آن حضور داشته باشند .