بسمه تعالي 

مراسم جشن روز جهاني معلولين به همت اداره بهزيستي شهرستان پيشوا در سالن ولايت اداره آموزش و پرورش برگزار شد و در خلال مراسم مطابق سنت هر ساله از تني از چند از پرنسل زحمتكش سازمان بهزيستي و نيز معلولين توانمند شهر تجليل گرديد.
تعدادي از توانيابان تحت پوشش مركز موسي بن جعفر و پرسنل آنان نيز در اين مراسم حضور داشتند.