بسمه تعالي

بازديد جمعي از دانشجويان
بازديد جمعي از دانشجويان و ورزشكاران جوان منطقه در قالب گروه خودجوش هميار جهت بازديد از فعاليت‌هاي مركز موسي بن جعفر پيشوا- ( ارايه تاريخچه اي از فعاليت‌هاي مركز و معرفي بخشهاي مختلف مركز توسط آقاي طاهرخاني