بسمه تعالي 


به اطلاع مي رسانيم كارآموزان جهت دريافت بسته عيدي فقط و فقط فردا يك‌شنبه ۲۶ اسفند تشريف بياورند و بسته عيدي را دريافت كنند
جهت دريافت بسته عيدي حضور فرد معلول الزامي «نيست» و يك نفر از والدين ( پدر يا مادر) به همراه كارت ملي خود كارآموز حضور داشته باشند ، كافي است.
مجددا تأكيد مي نمايم فقط كارآموزان فعلي تشريف بياورند و كارآموزان سابق جهت دريافت بسته عيدي اقدام نكنند كه به ايشان تعلق نخواهد گرفت.