بسمه تعالي 

پرسنل زحمت كش شبكه بهداشت شهرستان پيشوا در روزدوشنبه مورخ 98/03/30 براي كنترل فشار خون در مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان موسي بن جعفر (ع) حضور يافتند .

 

با تشكر از پرسنل زحمت كش شبكه بهداشت