بسمه تعالي 

موضوع : اردوي تفريحي لواسان 

 اردوي تفريحي لواسان به دعوت آقا شبيري مدير باغ گل افشان كه در روز پنج شنبه مورخ 98/04/02 با حضور توانيابان مركز و كارمندان زحمت كش همراه با موسيقي شاد ، ميوه و ناهار برگزار شد .

 

با تشكر از آقا شبيري مدير باغ گل افشان